dilluns, 3 de gener de 2011

Zulo Beltzak Records - La Mosca "Estado" CDr

.
Nova Edició dels companys de Zulo Beltzak Records


La idea d'Estat ve d'una recerca creativa que busca crear "estats" subjectius, concrets en l'oient, entenen "estats" com maneres de ser o estar. Els experiments per a tal propòsit es basen en dos conceptes bàsics: la narrativitat i el contrast. Culturalment hem après que la música implica un ordre aconseguit a través dels "contrastos adequats" i d'un desenvolupament narratiu lineal amb presumpció de bellesa. Segons el meu entendre aquests paràmetres assumits neguen altres possibilitats expressives limitant d'aquesta manera la subjectivitat. Les propostes de la Mosca busquen potenciar la comunicació d'un "estat ", obviant aparentment el contrast i el desenvolupament narratiu, creant, paradoxalment, altres narracions possibles, dilatant moments aparentment sintètics.

The idea of the state comes from a research that seeks to create subjective and concrete " states in the listener, understanding "states" as ways of being and living. The experiments for this purpose are based on two concepts: the narrative and the contrast. Culturally we have learned that music implies an order achieved through "appropriate contrasts"and a linear narrative development presumption of beauty. According these assumed parameters deny other expressive possibilities thereby limiting subjectivity. All of this aims to promote communication between a "state", apparently ignoring the contrast and narrative development, creating, paradoxically, other possible narratives, expanding at seemingly synthetic moments.

La idea de Estado parte de una investigación creativa que busca crear “estados” subjetivos, concretos en el oyente, entendiendo “estados” como modos de ser o estar. Los experimentos para tal propósito se basan en dos conceptos básicos: la narratividad y el contraste. Culturalmente hemos aprendido que la música implica un orden conseguido a través de los “contrastes adecuados” y de un desarrollo narrativo lineal con presunción de belleza. Según mi entender estos parámetros asumidos niegan otras posibilidades expresivas limitando de esta forma la subjetividad. Las propuestas de la Mosca buscan potenciar la comunicación de un “estado”, obviando aparentemente el contraste y el desarrollo narrativo, creando, paradojicamente, otras narraciones posibles, dilatando momentos aparentemente sintéticos.    .

    Cap comentari :

    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...