dimarts, 28 de febrer de 2012

TRUCO ESPÁRRAGO - Nova edició / New release


TR-013: Generic Death / Varunian 
"Continuity Of Deception / Black Hole Trip" 


Generic Death neix el 2010, quan Dopi (Machetazo, Deadmask, Ruinebell) va decidir descarregar la seva frustració cap a l'actual estat de l'escena underground en un estudi de gravació. El resultat va ser l'iconoclasta EP "Underground Is Dead" publicat pel segell At War With False Noise. A l'estiu de 2011, s'unien al projecte el baixista Iago Alvite (ex-Frustradicción, Proxecto Minamata) i el vocalista Santiago Paz (Nashgul, Deadmask), i Generic Death entraven de nou en l'estudi. Fruit d'aquestes sessions van sortir 47 temes de noisecore ferotge i viciós (que aniran a parar a un 12" compartit amb els Sete Star Sept), i un únic tall de sludge-noise nihilista, lent i caòtic. "Continuity Of Deception" és, en efecte, un tema continuista d'aquest esperit fustigant de Generic Death, un tall que es nodreix de la decepció, la frustració i els sentiments més negatius d'odi i repulsa per crear un tema obsessiu i caòtic, amb cert regust a free-jazz de forn crematori. La banda repta i es retorça, progressant a través de soroll i acoblaments, un baix carregat de distorsió i efectes, i un treball vocal desesperadament intens que se situa sobre un matalàs de grinyols Harsh, creant un conjunt de visions apocalíptiques i ruïnoses. És la cacofonia del fracàs i l'infortuni humà, una negativitat que es transmet en cada vibració del soroll fet per músics de veritable talent, que recullen influències dels Brutal Truth o els Napalm Death més lents i investigadors, o també dels salvatges experimentadors Man Is The Bastard, Naked City o Painkiller. Varunian és un projecte hermètic i impenetrable, mantingut en complet secret fins ara per Roberto Bustabad (membre de Machetazo i Banished From Inferno). 

Varunian aborda sonoritats dark ambient, noise i black, amb un so decadent, dens i sufocant, i un concepte tan profund que transcendeix al propi ésser humà. Amb "Black Hole Trip", Varunian explora el rugit de l'univers, el soroll etern dels espais infinits. Distorsions massives, rumors roncs, ressons majestuosos, penetrants explosions d'ones de ràdio i huracans de vents solars que conformen la màgica i espantosa música d'un univers etern i despietat com un déu que engoleix mons. 

"Continuity Of Deception / Black Hole Trip" es presenta en una casset professional amb 2 talls i 25 minuts de música, en una edició limitada a 110 còpies. La cinta es pot aconseguir per 5 euros més despeses d'enviament a través de Truco Espàrrago. 

-----------------------------------------------------


Generic Death was born in 2010, when Dopi (Machetazo, Deadmask, Ruinebell) decided to discharge his frustration against the current state of the underground scene into a recording studio. The result was the iconoclastic EP "Underground Is Dead" published by At War With False Noise. In summer 2011, bassist Iago Alvite (former Frustradicción, Proxecto Minamata) and the vocalist Santiago Paz (Nashgul, Deadmask) joined the project, and Generic Death entered again the studio. From those recording sessions came out 47 tracks of ferocious and vicious noisecore (that will be released on a split 12" with Sete Star Sept), and a single track of nihilistic, slow and chaotic sludge-noise.
"Continuity Of Deception" has a strong continuity with the original spirit of Generic Death. It’s a track that comes from deception, frustration and the most negative feelings of hatred and condemnation, to create a chaotic and obsessive track, with certain taste to crematorium free-jazz. The band crawls and twists, progressing through noise and feedback, a bass drowned in distortion and effects, and a desperately intense vocal work, over a mattress of harsh noise, creating an assembly of apocalyptic visions. That is the cacophony of failure and human misfortune, each vibration of the noise created by this truly talented musicians transmits negativity, collecting influences of the slower and more researcher work of Brutal Truth or Napalm Death, or also the wild experimentation of Man Is The Bastard, Naked City or Painkiller.

Varunian is an impenetrable project, maintained in complete secret to date by Roberto Bustabad (member of Machetazo and Banished From Inferno). Varunian has tones of dark ambient, noise and black, with a suffocating, dense, and decadent sound, and a concept so deep that transcends human nature. With "Black Hole Trip", Varunian explores the noise of universe, the eternal noise of infinite spaces. Massive distortions, deafening murmurs, majestic echoes or penetrating explosions of radio waves and hurricanes of solar winds, conform the magical and frightening music of a merciless and eternal universe, as a God that devours worlds.

"Continuity Of Deception / Black Hole Trip" is presented in a professional cassette with two tracks and 25 minutes of music, in an limited edition to 110 copies. You can get the tape for 5 euro plus postage and handling through Truco Espárrago.

-----------------------------------------------------

Generic Death nace en 2010, cuando Dopi (Machetazo, Deadmask, Ruinebell) decidió descargar su frustración hacia el actual estado de la escena underground en un estudio de grabación. El resultado fue el iconoclasta EP "Underground Is Dead" publicado por el sello At War With False Noise. En verano de 2011, se unían al proyecto el bajista Iago Alvite (ex-Frustradicción, Proxecto Minamata) y el vocalista Santiago Paz (Nashgul, Deadmask), y Generic Death entraban de nuevo en el estudio. Fruto de esas sesiones salieron 47 temas de noisecore feroz y vicioso (que irán a parar a un 12" compartido con los Sete Star Sept), y un único corte de sludge-noise nihilista, lento y caótico. "Continuity Of Deception" es, en efecto, un tema continuista de ese espíritu fustigante de Generic Death, un corte que se nutre de la decepción, la frustración y los sentimientos más negativos de odio y repulsa para crear un tema obsesivo y caótico, con cierto regusto a free-jazz de horno crematorio. La banda repta y se retuerce, progresando a través de ruido y acoples, un bajo cebado de distorsión y efectos, y un trabajo vocal desesperadamente intenso que se sitúa sobre un colchón de chirridos harsh, creando un conjunto de visiones apocalípticas y ruinosas. Es la cacofonía del fracaso y el infortunio humano, una negatividad que se transmite en cada vibración del ruido hecho por músicos de verdadero talento, que recogen influencias de los Brutal Truth o los Napalm Death más lentos e investigadores, o también de los salvajes experimentadores Man Is The Bastard, Naked City o Painkiller. 

Varunian es un proyecto hermético e impenetrable, mantenido en completo secreto hasta la fecha por Roberto Bustabad (miembro de Machetazo y Banished From Inferno). Varunian aborda sonoridades dark ambient, noise y black, con un sonido decadente, denso y sofocante, y un concepto tan profundo que trasciende al propio ser humano. Con "Black Hole Trip", Varunian explora el rugido del universo, el ruido eterno de los espacios infinitos. Distorsiones masivas, rumores roncos, ecos majestuosos, penetrantes explosiones de ondas de radio y huracanes de vientos solares que conforman la mágica y espantosa música de un universo eterno y despiadado como un Dios que engulle mundos. 

"Continuity Of Deception / Black Hole Trip" se presenta en una cassette profesional con 2 cortes y 25 minutos de música, en una edición limitada a 110 copias. La cinta se puede conseguir por 5 euros más gastos de envío a través de Truco Espárrago. Pack promocional aquí: 

Más info: 

Cara A. Generic Death - Continuity Of Deception 
Cara B. Varunian - Black Hole Trip 

Cap comentari :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...